Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 123taartprint. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en 123taartprint middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met 123taartprint zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 123taartprint worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 123taartprint ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 123taartprint en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 123taartprint heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de 123taartprint website te wijzigen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 123taartprint zijn vrijblijvend en 123taartprint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 123taartprint. 123taartprint is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 123taartprint dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en 123taartprint gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en 123taartprint.

2.4 De administratie van 123taartprint geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan 123taartprint verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door 123taartprint verrichte leveringen. 123taartprint erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van 123taartprint, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 – Levering en levertijden

3.1 De door 123taartprint opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels Sisow.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is 123taartprint gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van 123taartprint te weigeren.
Artikel 5 – Overmacht

5.1 123taartprint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 6 – Eigendom van producten

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van 123taartprint, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan 123taartprint zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door 123taartprint geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 123taartprint garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door 123taartprint  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 123taartprint daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 123taartprint de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Mocht een niet op maat gemaakt product niet helemaal zijn zoals klant verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van klantgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: 123taartprint, Houtstraat 75, 6127EC Grevenbicht.

8.4 Eetbare prints gemaakt met 123 editor, oftewel eetbare prints op basis van een eigen afbeelding en/of eetbare prints welke een aanpassing of toevoeging hebben ondervonden door middel van de editor zijn niet retourneerbaar.
Artikel 9 – Bestellingen en communicatie

9.1 123taartprint is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en 123taartprint, dan wel tussen 123taartprint en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en 123taartprint.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van 123taartprint. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van 123taartprint. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door 123taartprint in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door 123taartprint over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van 123taartprint. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 11 – Diversen

11.1 Indien de klant aan 123taartprint schriftelijk opgave doet van een adres, is 123taartprint gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant 123taartprint een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door 123taartprint gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 123taartprint deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 123taartprint is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
Artikel 12 – Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 123taartprint is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.